Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden wavesmedia

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Waves Media, hierna te noemen “wavesmedia”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door wavesmedia, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een afname van één van de diensten en producten van waves media, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie wavesmedia een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met wavesmedia verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van wavesmedia en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer deze expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en wavesmedia opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door wavesmedia zijn geheel vrijblijvend
 2. Het ondertekenen van een door wavesmedia uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met wavesmedia
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door wavesmedia blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door wavesmedia. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en wavesmedia zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht wavesmedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. wavesmedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft wavesmedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wavesmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijding aan wavesmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan wavesmedia zijn verstrekt, heeft wavesmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever mag ten alle tijden wavesmedia verzoeken de mediabestedingen van campagnes aan te passen of te pauzeren. De maandelijkse betaalverplichtingen van opdrachtgever jegens wavesmedia met betrekking tot de contractueel overeengekomen dienstverlening blijft hiertijdens/hierna echter onveranderd van kracht.
 5. wavesmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wavesmedia is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor wavesmedia kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de onderdelen tot een volgende fasen zal worden uitgevoerd kan wavesmedia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door wavesmedia of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart wavesmedia voor eventuele aanspraken van derder, die in verband met de uitvoering van de overkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de samenwerking zoals specifiek omschreven in het contract en door beide partijen akkoord verklaard. Na verloop van de getelde en akkoord verklaarde contractperiode wordt de samenwerking automatisch voor onbepaalde duur verlengd. Daarbij geldt voorts een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opzegging geschiedt middels schriftelijke notificatie, (gaat in-) tegen het eind van een kalendermaand en wordt afgehandeld met inachtneming van de gestelde opzegtermijn.
 2. wavesmedia heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen en af te handelen als zijnde een opzegging indien blijkt dat derde onderhoud plegen, hebben gepleegd of werken aan of met producten die door wavesmedia onderhouden worden.
 3. wavesmedia heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met wavesmedia gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. wavesmedia heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderzins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. wavesmedia gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht wavesmedia overhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan wavesmedia alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij wavesmedia een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door wavesmedia gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze geleverd.

7. Overmacht

 1. wavesmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer wavesmedia als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal wavesmedia alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en wavesmedia geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door wavesmedia tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door wavesmedia minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website of het leveren van marketingdiensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en wavesmedia is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door wavesmedia het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt wavesmedia zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijft, is hij zonder daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en €50,- aanmaningskosten verschuldigd aan wavesmedia.
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door wavesmedia een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan , is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlanders Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering wavesmedia hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Indien wavesmedia abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal wavesmedia het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens wavesmedia heeft voldaan.
 8. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorten c.q. verrekenen ten aanzien van het gefactureerde bedrag.

10. Copyright

 1. Het eigendom van door wavesmedia verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij wavesmedia, tenzij uitdrullelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan wavesmedia hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is wavesmedia gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen docht redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. wavesmedia behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door wavesmedia vervaardigde materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van wavesmedia niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover wavesmedia bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop wavesmedia weinig  of geen invloed kan uitoefenen kan wavesmedia op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met wavesmedia of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met wavesmedia.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is wavesmedia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot aan het ledere aansprakelijkheid van wavesmedia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart wavesmedia voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van wavesmedia.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. wavesmedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime
 5. wavesmedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is
 6. wavesmedia is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 7. wavesmedia is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

 1. wavesmedia heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens wavesmedia niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. wavesmedia zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van wavesmedia kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door wavesmedia gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. wavesmedia noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan wavesmedia, waarna wavesmedia deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan wavesmedia binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. wavesmedia behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. lndien de opdrachtgever niet akkoord goat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk aangezegd waarna de gestelde opzegtermijn zal worden gehanteerd.

16. Overig

 1. wavesmedia zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan wavesmedia.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. wavesmedia zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.
 3. wavesmedia is vrij om het logo van Opdrachtgever toe te voegen op de website maar zal nimmer resultaten gebruiken voor promotiedoeleinden.
 4. wavesmedia behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van wavesmedia te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. lndien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wavesmedia en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alie geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door wavesmedia met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van wavesmedia beslissend.
Wij maken gebruik van analytische cookies om je de beste ervaring op onze website te kunnen bieden.